Členovia združenia

Dekalóg - Desať Božích prikázaní
03.09.2023

Dekalóg - Desať Božích prikázaní

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

 

Katolícka morálka stojí na dvoch kľúčových pilieroch: na starozákonných prikázaniach daných Mojžišovi na vrchu Sinaj, a na blahoslavenstvách vyhlásených Ježišom Kristom v Programovej reči na vrchu blahoslavenstiev, ktoré sú zároveň „Magnou chartou“ Nového zákona.
Boh dal desať Božích prikázaní izraelskému národu prostredníctvom Mojžiša. Izrael  sa totiž po oslobodení z Egypta stal akoby dospelým. Boh, ktorý sa prejavil ako jeho osloboditeľ, s ním uzavrel zmluvu: Izrael mal poslúchať Boha a Boh mu mal za to žehnať! Tento imperatív sa stal pre izraelský ľud záväzným a Zákon, spečatený v tejto Zmluve, milosťou a auto-epifániou Boha. Požiadavky dané Mojžišovi určovali, ako majú žiť ľudia <podľa Boha>, a teda vo svojej plnej dôstojnosti.

„Reč na vrchu“ a blahoslavenstvá – Magna charta  Nového zákona
03.09.2023

„Reč na vrchu“ a blahoslavenstvá – Magna charta Nového zákona

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

 

Na úsvite dejín Božieho kráľovstva zaznel z vrchu Ježišov mocný hlas: "Blahoslavení chudobní v duchu, plačúci, tichí, hladní a smädní, milosrdní, čistého srdca, pokojamilovní a prenasledovaní!" Či azda možno počuť čudnejšie prognózy šťastia? Takto sa pýtajú mnohí už dve tisícročia... A vnútorný hlas im jasne hovorí, že Krista nemožno obísť, lebo On s láskou predišiel nás... A tak len nemúdry si pred svetlom zakryje tvár, naivne si mysliac, že pravdu smie ľahkovážne brať... Z vrchu do údolia sa ale nesie aj „beda!“"... boháčom, nasýteným, tým, čo sa teraz smejú, ako aj tým, ktorých všetci chvália!" Každý človek bytostne tuší, že Božia logika je iná ako ľudská. Krista možno aj obísť, no nie bez osobnej ujmy. Raz príde čas a my pochopíme, že v žití sme sa s Kristom konformovať mali.