• Úvod >
  • Aktivity a stanoviská

Stanovisko proti vyhláseniu hovorcu KBS, že si nemožno uplatniť voči vakcinácii výhradu vo svedomí

Stanovisko proti vyhláseniu hovorcu KBS, že si nemožno uplatniť voči vakcinácii výhradu vo svedomí

 Bratislava 22.12.2021

Vážený dp. Martin Kramara,

zdá sa, že nám obyčajným veriacim ľuďom neostáva v tomto vianočnom čase nič iné, len si povzdychnúť nad Vaším novým „vyhlásením“ (z TK 20. 12. 2021) o tom, že vakcinácia nie je a nemôže byť predmetom kontradikcie vo svedomí človeka. O čom je teda „právo na výhradu vo svedomí“, alebo nám unikla informácia, že sa už toto právo zrušilo? Vy ste, ako nás o tom neustále presviedčate, odhodlaný tvrdohlavo kráčať v harmónii so sekulárnym svetom a stali ste sa „paušálnym hovorcom“ za svedomie všetkých katolíkov na Slovensku. Naďalej sa tvárite, že svedomie nie je viac „locus“, najskrytejšie miesto, jadro a svätyňa človeka,  kde sa ozýva Boží hlas (porov. Gaudium et spes, 16)? Analogicky to potvrdzuje aj dogmatická konštitúcia Lumen gentium, podľa ktorej má svedomie „privilegované postavenie“, ktoré má byť rešpektované s ohľadom na pravdu aj slobodu.

Morálne svedomie v človeku je z teologického pohľadu „darom Ducha Svätého“ (porov. Ján Pavol II. Encyklika Dominum ert Vivificantem, č. 36). A Vy chcete tohto Ducha v človeku potrieť vlastnými vyhláseniami? Myslíme si, že po tomto popretí popriete aj samotného Boha v Troch Osobách a napokon aj sám seba. Sv. Pavol napísal v jednom zo svojich listov veľmi jasné slová: „Život kresťana s Kristom je ukrytý v Bohu.“ (Kol. 3, 3) Kedy bola autonómia svedomia (s ohľadom na vyššie citované dokumenty) zrušená a akým cirkevným dokumentom či učením? Nie je už azda platný list sv. Pavla, idey Tertulliána, Cicera, Senecu, Origena, učenie cirkevných Otcov sv. Gregora Naziánskeho, sv. Augustína, ale aj učiteľa Cirkvi, akým bol sv. Tomáš Akvinský, alebo aj dokumenty II. Vatikánskeho koncilu, či učenie sv. Jána Pavla II.?

Každý človek má výsostné právo nechať sa viesť svojím svedomím. Morálne svedomie musí mať z tohto dôvodu svoje legitímne miesto aj v spoločnosti 21. storočia. A ak je to tak, kto sa to usiluje zrušiť? Nebojíte sa zodpovednosti na večnom Božom súde za potlačovanie tohto „nadprirodzeného aspektu“ v intimite ľudského srdca? Tí, čo budú konať podľa Vás, sa na večnom súde budú odvolávať na Vás. Nie je teda toto Vaše vyhlásenie chybné, zavádzajúce a protirečivé, ak tvrdíte, že: „Svedomie nemá principiálne morálne absolutórium“? Na strane druhej si totiž vzápätí aj protirečíte, keď tvrdíte: „Nijakého človeka naozaj nemožno nútiť, aby konal proti svojmu svedomiu, ale zároveň je každý človek povinný sa o svoje svedomie starať a formovať ho – katolík v súlade s učením Cirkvi!“ K Vašej citácii KKC 1782 „Nijakého človeka naozaj nemožno nútiť, aby konal proti svojmu svedomiu“ ste neuviedli aj druhú podstatnú časť: „Ale ani nie je mu dovolené prekážať, aby konal podľa svojho svedomia, najmä v náboženskej oblasti.“ Táto prekážka sa v súčasnosti vzťahuje aj na zdravých nezaočkovaných ľudí, ktorým sa bráni účasť na sv. omši, ako aj povinnosť vzdávať úctu Bohu, požadovaná prvými tromi prikázaniami Desatora.

Predmetom výhrady vo svedomí nie je, pochopiteľne, otázka vakcinácie ako takej. Predmetom našej výhrady vo svedomí je použitie experimentálnych vakcín proti covid-19, pri ktorej ani samotní výrobcovia negarantujú jej aktuálnu bezpečnosť a nevedia povedať nič o negatívnych strednodobých a dlhodobých následkoch. Aktuálne sa už evidujú tisíce vážnych zdravotných komplikácií a aj úmrtí spojených s použitím experimentálnych vakcín proti covid-19. Navyše riziko použitia takejto experimentálnej vakcíny znáša každý zaočkovaný sám. Svojím vyhlásením uvádzate ľudí do omylu a zároveň všeobecným pozitívnym povedomím <o prospešnosti vakcín> podsúvate ľuďom, aby akceptovali experimentálnu vakcínu proti covid-19. Nepoznáte príklady z minulosti, že mnohí výrobcovia vakcín museli svoje vakcíny stiahnuť z obehu kvôli negatívnym následkom a aj zaplatiť obrovské pokuty a náhradu škôd?

Na základe bolestnej skúsenosti experimentovania na ľuďoch v koncentračných táboroch bol vypracovaný Norimberský kódex, aby sa v budúcnosti zabránilo šliapaniu po ľudskej dôstojnosti. V spomenutom dokumente sa jasne uvádza:

1. Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím, podvodom, klamstvom / zavádzaním, hrozbami, preháňaním, či inou skrytou / zákernou podobou obmedzovania alebo donucovania. Musí tiež mať dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvätené rozhodnutie. To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a nebezpečenstvami, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse. Povinnosť a zodpovednosť presvedčiť sa o tejto kvalite súhlasu s účasťou na pokuse leží na pleciach každého jednotlivca, ktorý daný pokus navrhuje, riadi alebo sa na ňom podieľa. Je to osobná povinnosť a zodpovednosť, ktorú nemožno beztrestne preniesť na iného.
2. Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol pre dobro spoločnosti plodné výsledky, ktoré nemožno získať inými spôsobmi či prostriedkami a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.
3. Pokus musí byť založený na výsledkoch pokusov na zvieratách i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby či iného skúmaného problému a musí byť navrhnutý tak, aby očakávané výsledky ospravedlňovali vykonanie tohto pokusu.
4. Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.
5. Nesmie byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie, snáď s výnimkou prípadov, v ktorých účastníkmi pokusu sú samotní lekári, ktorí pokus vykonávajú.
6. Stupeň rizika, podstupovaného účastníkmi pokusu, nesmie nikdy prekročiť stupeň rizika, vyplývajúci z humanitárnej dôležitosti problému, ktorý má tento pokus vyriešiť.
7. Musí byť vykonaná primeraná príprava a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím.
8. Pokus smú vykonávať len vedecky vzdelané osoby. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.
9. Počas pokusu musí mať účastník pokusu slobodu ukončiť svoju účasť na pokuse, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.
10. Príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod (použijúc svoju dobrú vieru, vynikajúce zručnosti/skúsenosti a starostlivé zváženie, ktoré sa od neho požadujú) domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu.

My slovenskí katolíci sme škandalizovaní Vašimi postojmi. Každá osoba je totiž vo svojej jedinečnosti „intímne spojená so svojím Stvoriteľom“. Svedomie preto nemožno nahradiť žiadnymi príkazmi, zákazmi, ideológiami, doktrínami, vyhláškami ani odporúčaniami. A úplne na záver nášho listu Vám, dp. M. Kramara, (na základe Norimberského kódexu) pripomíname, že povinné očkovanie detí a starých ľudí nad 60 rokov experimentálnymi vakcínami je nezmyslom, hrubým porušením prirodzených ľudských práv a predovšetkým morálnou zodpovednosťou pred Bohom i ľuďmi. Z tohto dôvodu posielame náš list aj všetkým slovenským arcibiskupom a biskupom so žiadosťou o Vaše odvolanie z dôvodu zavádzania a dezinformácie veriacich ľudí.

S úctou a prianím svetla, ktoré osvetlilo betlehemské nivy na úsvite nášho letopočtu, nech Vás náš Pán Ježiš Kristus obdarí v tomto vianočnom čase pochopením, že On jediný je Pánom sveta i dejín. Jemu teda spoločne všetci katolíci slúžme s radostným srdcom i pokornou mysľou.

Podpísaní členovia Občianskeho združenia „Slovenskí katolíci “

1. Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. – profesorka morálnej teológie a filozofie
2. Mgr. Miroslav Vetrík – historik, teológ, občiansky aktivista, organizátor Korunovačných slávností
3. ThDr. Ján Košiar – teológ, publicista a katolícky kňaz, duchovný združenia Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja
4. PaedDr. Jana Blublová - pedagogička
5. Jozef Jurkemik, podnikateľ
6. Mgr. Zuzana Jurkemiková, teologička a ekonómka
7. Jozef Mikuš, zakladateľ rodinného vinársko-vinohradníckeho podniku v Doľanoch
8. Ing. Viliam Oberhauser CSc., exminister vlády SR a štatutár združenia Kresťania pre zdravý vidiek
9. Andrea Šulíková, opatrovateľka starých a chorých ľudí
10. Mgr. Stanislav Hric, geológ, člen Spoločnosti Andreja Hlinku a Matice slovenskej
11. Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga, publicista, teológ, manažér
12. Mgr. Bc. Martin Komár, správca nadácie Slovakia Christiana
13. Viliam Balšan, pracovník v automobilovom priemysle
14. PhDr.Marián Servátka, CSc., veľvyslanec, vysokoškolský učiteľ
15. Mária Sýkorová, podnikateľ
16. Martin Fusek, finančný konzultant, podnikateľ
17. Mgr. Anton Čulen, publicista, predseda Aliancie za nedeľu
18. Ing. Mgr. Jozef Javorka, analytik vo FS SR
19. Ľubomíra Kozlová, aktivistka
20. PhDr. Martin Lacko, PhD., historik
21. Ing. Patrik Mikula, aktivista
22. Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc.,Internista, hepatológ, gastroenterológ, člen o.z. Rastic
23. Ing. Marián Tkáč, PhD. – bývalý predseda Matice slovenskej, bývalý viceguvernér NBS, publicista, ekonóm
24. JUDr. Lucia Žužová, právnik, asistentka poslanca NRSR a riaditeľka neziskovej organizácie Milujúca náruč, n.o. (pomoc ženám po potrate, tehotným matkám, ľuďom v núdzi)
25. plk. v.v. ThMgr. Ignác Juruš  – katolícky kňaz

PS: Kto by mal záujem byť ešte podpísaný pod toto stanovisko, nech nás kontaktuje na mailovej adrese: info@slovenskikatolici.sk

Informácia o stanovisku preletela už cez Atlantik: 

https://www.churchmilitant.com/news/article/bishops-veto-conscientious-objection-to-jabs

 

Ďalší signatári:

26. Ing. Jana Blahová
27. Ing. Ernest Blaho
28. Mgr. Katarína Kováčová, prekladateľka
29. Mgr. Dagmar Lúčna, učiteľka
30. Karol Hornáček
31. Mária Švecová - učiteľka 2. stupňa základných škôl
32. Miroslav Frišnič
33. Ing. Marta Bullová, ekonómka
34. Mgr. Ladislav Bulla, právnik 
35. Stuart Amor, prekladateľ
36. MUDr. Margaréta Černáková, lekárka 
37. PaedDr. Peter Buranský, riaditeľ DŠÚ v Nitre a farár v Jelšovciach
38. MUDr. Peter Posypanka, lekár
39. Ľudovít Svocák, podnikateľ
40. Mirka Gažová
41. Ján Petruska

42. PaedDr. Martina Krchňáková
43. Mgr. Miroslav Šuňal, 
politológ, predseda Spoločnosti na ochranu slovenskej štátnosti
44. Pavel Dobrý, IT Technical Support Specialist
45. Mgr. Matúš Fuchs, katolícky kňaz
46. Bc. Mirko Kašubjak, konateľ
47. Mgr. Dominika Machutová, PhD., archivárka
48. Ladislav Machut, SZČO
49. Tomáš Baxa, učiteľ
50. manželia Peter a Irenka Eibenovi
52. Ľubomíra Praženková, 
pedagogická pracovníčka strednej priemyselnej školy
53. Juraj Lenda
54. Rastislav Petreje, učiteľ ZUŠ a manželka Monika Petreje, učiteľka NJ Gymnázium
56. Božena Sonderlichová
57. Ing. Alena Vallová

58. Mgr. Jaroslav Klíč, katolícky kňaz
59. PhDr. Mgr. Darina Zdenka Morávková, učiteľ
60. Ing. Marianna Glončáková, enviromentalistka
61. Veronika Svocáková
62. Mgr. Andrea Galková, 
vyštudovaná teológia
63. Marek Marcin
64. Anna Holovičová
65. Jana Vadíková

66. Mgr. Margita Stoláriková
67. Vincent Stolárik
68. Dominik Strhák
69. Prof. Dr. Jozef Rydlo
70. Mgr. Vladimír Repka
71. PhDr. Elena Šebová, 
psychologička, novinárka
72. Eva Novosadová
73. Ing. Mgr. Mária Helmeczyová

74. manželia Vladimír a Alžbeta Výbohovci
76. Ing. Adriana Ondrušková
77. MUDr. Emília Luknárová
78. Ing. František Luknár
79. Ing., Mgr. Juraj Bielik,
 živnostník, podnikateľ a konateľ, vyštudovaná teológia
80. Mgr. Gabriela Bieliková, živnostníčka, podnikateľka a konateľka
81. manželia Kovárovi
83. manželia Jaroslav a Dagmar Adamcovi
84. Štefánia Trento
85. Miloš Marek
86. Mgr. František Skovajsa, 
historik
87. Bc. et Bc. Jana Štrbáková, DiS. art, učiteľka hudobnej a estetickej výchovy
88. Eva Vanková
89. Ján Pribela
90. Eva Bystrická
, učiteľka
91. Mgr. Ľudmila Mušková, exposlankyňa NR SR
92. Mgr. Viera Čanigová
93. Mgr. Alžbeta Kuľhová
94. Mgr. Mária Ďurčová
95. Róbert Nikoléni
, manager technológie a vývoja v nábytkárskej výrobe
96. Ľubomír Urbančok, katolícky kňaz
97. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD., prekladateľ, publicista, pedagóg
98. Eva Jemelková
99. Ladislav Jemelka
100. Ľubomír Hrkeľ
101. Vít Moravčík
102. Marek a Miriam Jendrichovský, 
Financial Risk Management Consultancy
103. Ján Tomečko, ml.
104. RNDr. Viliam Škoda
105. Mgr. Ján Fábik, 
katolícky kňaz
106. Mgr. Peter Kizek, katolícky kňaz
107. Mgr. et Mgr. Martin Čepček, poslanec NR SR
108. Ladislav Mišura, katolícky kňaz
109. MUDr. Otakár Hunák, lekár
110. Ing. arch. Pavol Holík, architekt
111. MUDr. Oľga Holíková, lekárka
112. Valéria Vagová, opatrovateľka
113. manželia Ing. Milan Pričko a Ing. Jana Priečková 
114. Paulína Lesková Priečková
115. doc. RNDr. Lýdia Bezáková, PhD., 
vysokoškolský učiteľ
116. Mgr. art. Peter Čambál, predseda Spolku latinskej omše
117. Ing. Denisa Ackermannová
118. Marek Vávra, katolícky kňaz
119. Michaela Porubanová, učiteľka
120. Mgr. et Mgr. Štefan Patrik Kováč, ThLic, spisovateľ, učiteľ a duchovný poradca
121. Mgr. Monika Magočová, učiteľka, organistka
122. Peter Mášik, katolícky kňaz
123. Ing. Marian Ročiak, pracovník IT
124. Ing. Stanislav Čaniga, daňový poradca
125. Ing. Júlia Dinušová, pedagogička
126. Ing. Mgr. Mária Hojsiková
127. Peter Švaral, 
akad. sochár
128. Ing. Daniela Švaralová
129. Filip Švaral
130. Bc. Peter Švaral
131. Mgr. Klára Švaralová
132. Bc. Dominik Švaral
133. František Švaral
134. Samuel Švaral
135. Ing. Pavol Pavelka, 
poradca podnikového informačného systému SAP
136. Stano Dinuš
137. Ján Krehlík, IT dôchodca
138. Alžbeta Krehlíková, dochodkyňa
139. Martina Belišová, zdravotná sestra
140. Dr. Jozefína Skulavik
141. Ing. Martin Mráz
142. Mgr. Pavel Papšo
143. Mgr. Eva Papšová
144. Bibiana Kandríková
145. Beáta Kavoňová, 
všeobecná zdravotná sestra
146. Mgr. Miroslav Kavoň
147. Ing. Vanda Rybanská, 
NR SR, katolícka aktivistka a publicistka
148. Mgr. František Mašek, katolícky kňaz
149. Mgr. Ing. Ivan Konečný, hon. dekan v.v., katolícky kňaz
150. Zuzana Dašková
151. Bc. Stanislav Drobný
152. Mgr. Martin Chlebek, katolícky kňaz
153. Marian Chlebek
154. Ing. Marek Hrabčák
155. Mgr. Dobromil Zifčák, PhD.
, katolícky kňaz
156. Veronika Fehérová
157. Róbert Wéber, 
obchodný zástupca
158. Juraj Hradský, výtvarnik, publicista, spisovateľ
159. Mgr. Katarína Adamíková, pedagogický zamestnanec
160. Terezia Kocisová
161. PaedDr. Emília M. Uhláriková
, historik, učiteľ
162. Ladislav Špánik
163. MUDr. Ondrej M. Urban
, internista, MD, MTD, LPTPD, LegXC
164. Anton Selecký, predseda združenia Magnificat Slovakia a publicista
165. Mgr. Miroslav Bartoš, nezávislý audio-vizuálny producent
166. Ing. Martin Rajňák, analytik
167. Anna Gilaniková
168. René Pavlík
169. Blažena Pavlíková
170. Ing. Róbert Prášil
171. Magdaléna Hunáková, 
personalistka
172. Ľubomír Klieštik, podnikateľ
173. Viera Balšanová, dôchodkyňa
174. rodina Mravcaková
176. Doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD., 
katolícky kňaz
177. Igor Abel
178. Cyril Zajac
179. Justína Zajacová
180. Peter Dominik, 
obchodný manažér
181. Ing. Gabriel Trabalka, SZČO
182. ICLic. Jozef Fekete, katolícky kňaz
183. Mgr. Štefan Novanský, katolícky kňaz
184. RNDr. Slavomíra Fabianová, PhD., laboratórny diagnostik
185. Doc. PhDr. Mgr. Eva Orbanová, PhD., vysokoškolský pedagóg
186. Elena Kadlecová
187. Mgr. Pavlína Jašurková, 
právnik
188. RNDr. Ela Karkošiaková, MPH, hygienička
189. Mária Klieštiková
190. Ing. Vilibalda Darmová, PhD., 
vysokoškolský pedagóg v.v.
191. Jana Bednariková
192. Vlado Gregor
193. Ing. Ján Hlbočan, PhD.
194. Mgr. Miroslav Hlúbik, 
učiteľ
195. Juraj Kardoš
196. Ing. Marián Šuran
, technik
197. Mgr. Pavol Kugler
198. Ing. Mgr. Janka Jakšová
199. Ing. Peter Bednárik, 
technik, programátor
200. Viktória Dandárová MBA
201. doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.
, vysokoškolský pedagóg
202. Ján Maršálek, spisovateľ, publicista
203. manželia Milan a Eva Lužbeťák
205. Mgr. Peter Botek
206. Mgr. Radovan Rajčák
, katolícky kňaz
207. Ivan Galanský, grafický dizajnér
208. Ing. Bc. Eva Valašťanová, energetik
209. Ing. Peter Hudec
210. Katarína Hudecová
211. Mgr. Anna Kulanová, 
pedagóg
212. František Palka
213. Anna Baričiaková
214. Mgr. Peter Kolcún
215. Ján Grešák, publicista
216. Ján Mikula, senior - novinár
217. rodina Pakosová
219. Monika Mikušová, zdravotná sestra
220. RNDr. Janka Javorová
221. Norbert Sajko, 
administratívny pracovník
222. Ján Landori, zdravotník
223. Mgr. art. Ján Moniš
224. Anna Drengubáková
225. Mgr. Vladimír Jurina, 
katolícky kňaz
226. Helena Sendecká
227. Martin Burský, 
otec, zlatník - klenotník
228. Mgr. Hana Jurisová
229. Dr. med. Martin Jančuška, 
kardiológ
230. Margita Kubasková
231. Ľudmila Mašlejová, 
dôchodkyňa
232. Miloslava Kollarčiková
233. Pavel Baranovič
234. Mgr. Lenka Nemcová, 
učiteľka v cirkevnej materskej škole
235. Peter Skovajsa
236. Katarína Skovajsová
237. Terézia Skovajsová
238. Ing. Ladislav Gunčaga
239. Ing. Katarína Gunčagová
240. Eva Burská, 
ošetrovateľka
241. Mgr. Ľudmila Hrehorčáková
242. MUDr. Vladimír Kuric, lekár
243. Anton Gúth, spisovateľ
244. Petra Janská, učiteľka
245. Helena Adamíková
246. Ing. Matej Bulla
247. MUDr. Alžbeta Bullová
248. Simona Osadská
249. Jaroslava de Pasquale
250. Stanislav Pánis, 
národovec
251. Mgr. Zuzana Čižmárová
252. Zuzana Mlynarčíková
253. Iveta Mlynarčíková
254. Lucia Antolová
255. Ing. Viera Kubáňová
256. Anna Vavríková
257. Miroslav Janík
258. Miroslav Bielik
259. Silvia Hlavánová
260. Kristína Horváthová
261. Ing. Darina Beťková
262. Ing. Michaela Spuchlaková
263. Ing. Ján Osadský, 
podnikateľ 
264. manželia Ivana a Peter Parec
266. Katarína Lasabová, 
matka
267. Miloš Štréer
268. Nikola Sučíková
269. Ľubica a Jozef Banásoví
271. 
manželia Viktor a Lucia Janovcovci
273. Ing. Jozef Bulla
274. Mária Konceková, 
ekonómka
275. Ing. Milan Mráz
276. Alena Vašíčková
277. Mgr. Mária Látečková
278. PhDr. et Mgr. Ivan Bielik, PhD., MPH, MHA, 
šéfredaktor časopisu Kúpele
279. manželia Ján a Zuzana Vargoví
281. Joja Štreerová
282. Mgr. Barbara Šranková, 
metodička DKU - Trnava
283. Mgr. Mária Konceková, sociálny poradca
284. Božena Miháliková
285. Mgr. Adriana Sark
özyová, PhD., pedagogička
286. Ing. Iveta Sojková, učiteľka
287. Anna Masaryková
288. Štefan Filas
289. Beata Sojková, 
opatrovateľka
290. Ing. Ján Masarik
291. Mária Čapútová
292. Viera Uhliariková
293. Vladislav Slnek, 
podnikateľ
294. Ing. Ján Tkáč, PhD., procesný špecialista
295. PhDr. Mgr. Terézia Pružinová, klinický logopéd, teológ, na dôchodku
296. Monika Wenyová, pedagóg
297. Ing. Marek Kollár s manželkou Alenou Kollárovou
299. Eva Zelenayová, 
publicistka
300. Ing. Jozef Fedák, programátor, analytik 
301. Gabriela Radičová
302. Mgr. Helena Gábrišová, 
učiteľka
303. Ing. Alžbeta Chochulová
304. Katarína Jurkovičová
305. Ing. Miroslav Sklenár
, technik
306. Zuzana Sklenárová, zdravotná sestra
307. Miroslav Sklenár, dôchodca
308. Mária Sklenárová, dôchodkyňa
309. Ing. Anna Bullová
310. Ing. Kristína Bullová

311. Marián Minárik
312. Vojtech Zeman SDB, 
katolícky kňaz
313. MUDr. Anežka Greisigerová, lekárka a rehoľná sestra
314. MUDr. Eduard Petrů, lekár internista, onkológ na dôchodku
315. Mgr. Mária Petrů, súdna tlmočníka AJ, vedúca Lekárskej knižnice, na dôchodku
316. Jozef Búblavý
317. Anna Búblavá

318. Mgr. Emanuel Čurík, katolícky kňaz
319. Alojz Búblavý
320. RNDr. Anton Repko, Ph.D. et Ph.D.
321. Ing. Jozef Repko
322. Mária Repková, 
pôrodná asistentka, na dôchodku
323. MVDr. Richard Greisiger, katolícky kňaz
324. Mgr. Peter Jambor, grecko-katolícky kňaz
325. Dagmar Červeňanská, dipl. mt. laborant, dôchodkyňa
326. Elena Ďatelinková, ekonómka, dôchodkyňa
327. Ing. Anna Ďatelinková, ekonómka, dôchodkyňa
328. Ing. František Strhák, podnikateľ
329. Marcel Fecko
330. 
manželia Jozef a Jarmila Banároví 
332. Barbora Torti van den Brink
333. Kristína Giocondo 
s manželom Michele Giocondo
335. Ing. Alena Némethová, 
SZČO
336. manželia Štefan Furdek a Lucia Furdeková
338. Ing. Vasil Lovič
339. 
manželia Peter a Petra Filipovci
341. Štefan Németh, 
živnostník
342. Ing. František Novotný, technik
343. Gabriela Novotná, účtovníčka
344. Zuzana Novotná
345. Jana Holt
346. Ing. Mária Jancová

347. Anna Koleková, dôchodkyňa
348. Anna Bezáková, dôchodkyňa
349. MUDr. Monika Cáková, lekárka
350. Kristína Pápayová
351. Ľudmila Giocondo
352. Mgr. Mária Durcová
353. Mgr. Martin Machara
354. MUDr. Miriam Lojdlová, 
lekárka, imuno-alergologička, pediatrička
355. Mária Holeščáková, zdravotná sestra
356. Ing. Loránt Hurban
357. Pavol Maruniak